ECC-C 2016 Women - Listing Rounds

Round 1 (Round Robin)

Round 2 (1v2)

Round 3 (3v4)

Round 4 (Winner(3v4) v Loser(1v2))